O bioróżnorodności w Niemczech i Luksemburgu

W dniach od 16 do 19 kwietnia  br. odbyły się zagraniczne warsztaty edukacyjne w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech oraz w Luksemburgu. Wyjazd był związany z realizacją projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

Warsztatom patronowało hasło: „Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze regionu partnerskiego Nadrenia-Palatynat oraz Księstwa Luksemburg”. Na spotkaniach zgłębiano tematy bezpośrednio i pośrednio związane z ochroną środowiska, ich długodystansowymi działaniami, wpływem na otoczenie, polityką środowiskową, projektami ochrony, obszarami Natura 2000.

W warsztatach,  przygotowanych przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO udział wzięli przedstawiciele województwa opolskiego, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń odnowy wsi oraz liderzy odnowy wsi.

W pierwszym dniu wizyty,  w urzędzie gminy związkowej Bitburger Land, uczestnicy mieli okazję zapoznania się z projektami dot. bioróżnorodności w Nadrenii-Palatynacie, a w szczególności w regionie Suedeifel.  Multimedialne prezentacje dotyczyły m.in. dwóch projektów, tzn. „Akcji Niebieskiej” oraz „Akcji Zielonej”, mających na celu przede wszystkim renaturyzację rzek , strumieni, zbiorników wodnych oraz terenów zielonych. Szczególną atrakcją pierwszego dnia były przeżycia praktyczne, m.in. zwiedzanie miejsca renaturyzacji  strumienia Kannenbach wpływającego do jeziora zaporowego Bitburg w miejscowości Biersdorf am See, wizyta w Centrum Obszaru Chronionego Krajobrazu Teufelschlucht z Parkiem Dinozaurów oraz spacer wzdłuż łąk ze storczykami w Mindener Lay.

W Wielkim Księstwie Luksemburg delegację z Opolszczyzny przywitali Francine Keiser – członek zarządu oraz Christian Kayser – dyrektor Obszaru Chronionego Krajobrazu Our.  W programie znalazło się m.in. przedstawienie projektów związanych tematycznie z bioróżnorodnością oraz ochroną przyrody i środowiska w księstwie, zwiedzanie wybranych projektów przyrodniczych w miejscowości Vianden, np. odnowionego historycznego parku miejskiego w obrębie średniowiecznego muru miasta, sadów, ogródków działkowych, odnowionego obszaru ogrodu przyzamkowego czy też promenady Ourdall.

Warsztaty odbyły się  w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.