O biurze

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji zostało utworzone na bazie współpracy regionalnej pomiędzy województwem opolskim oraz niemieckim krajem związkowym Nadrenią-Palatynatem trwającej od 2001 roku. Działalność swą Biuro rozpoczęło we wrześniu 2006 roku.

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji, posiada zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego status zamiejscowej komórki organizacyjnej funkcjonującej w ramach Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Nadzór i opieka merytoryczno-finansowa nad Biurem została powierzona Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Agnieszce Okupniak.

Do zadań Biura Województwa Opolskiego w Moguncji w głównej mierze należą:

 • Promocja województwa opolskiego
 • Tworzenie sprawnego „tunelu informacyjnego” pomiędzy województwem opolskim oraz krajami związkowymi Niemiec oraz innymi krajami niemieckojęzycznymi
 • Inicjowanie współpracy z innymi instytucjami wspierającymi regionalną współpracę w Niemczech i Opolu
 • Poszukiwanie partnerów gospodarczych na Opolszczyźnie, Nadrenii-Palatynacie oraz pozostałych niemieckich krajach związkowych jak i innych państwach niemieckojęzycznych w celu inicjowania współpracy handlowej
 • Udzielanie odpowiedzi na napływające zapytania w sprawie wspierania handlu i współpracy
 • Ułatwianie przepływu informacji w sektorze biznesu międzynarodowego
 • Pośredniczenie w organizacji konferencji , szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, misji gospodarczych, giełd kooperacyjnych dla firm oraz instytucji samorządowych województwa opolskiego
 • Współpraca z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych oraz innych polskich organizacji na terenie Niemiec
 • Współpraca z instytucjami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, z instytucjami europejskimi, departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i innymi w zakresie realizowanych przez wymienione jednostki kontaktów zagranicznych
 • Inicjowanie i realizacja projektów własnych z zakresu współpracy z zagranicą i promocji regionu, mających na celu rozwój wielopłaszczyznowej współpracy z regionami partnerskimi województwa, z uwzględnieniem konieczności pozyskania środków pozabudżetowych na ten cel
 • Działania w ramach Porozumienia Czterostronnego (Nadrenia-Palatynat, Kraj Środkowoczeski, Burgundia-Franche-Comté, Województwo Opolskie)