O biurze

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji zostało utworzone na bazie współpracy regionalnej pomiędzy województwem opolskim oraz niemieckim krajem związkowym Nadrenią-Palatynatem trwającej od 2001 roku. Działalność swą Biuro rozpoczęło we wrześniu 2006 roku.

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji, posiada zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego status zamiejscowej komórki organizacyjnej podlegającej bezpośrednio Marszałkowi Województwa Opolskiego Andrzejowi Bule. Nadzór i opieka merytoryczno-finansowa nad Biurem została powierzona Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Agnieszce Okupniak.

Do zadań Biura Województwa Opolskiego w Moguncji w głównej mierze należą:

  • Promocja województwa opolskiego
  • Stworzenie sprawnego „tunelu informacyjnego” pomiędzy województwem opolskim oraz krajami związkowymi Niemiec oraz innymi krajami niemieckojęzycznymi
  • Inicjowanie współpracy z innymi instytucjami wspierającymi regionalną współpracę w Niemczech i Opolu
  • Poszukiwanie partnerów gospodarczych na Opolszczyźnie, Nadrenii Palatynacie oraz innych niemieckich krajach związkowych w celu inicjowania współpracy handlowej z niemieckimi i opolskimi przedsiębiorstwami
  • Udzielanie odpowiedzi na napływające bezpośrednio i pośrednio zapytania w sprawie wspierania handlu i współpracy
  • Ułatwianie przepływu informacji w sektorze biznesu międzynarodowego
  • Pośredniczenie w organizacji konferencji , szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, misji gospodarczych, giełd kooperacyjnych dla firm oraz instytucji samorządowych województwa opolskiego
  • Obsługa inwestorów
Udostępnij