O stronie i ochrona danych

Za strony dostępne pod adresami
opolskie.de
www.instagram.com/opolskie.de/
pl-pl.facebook.com/opolskie.de/

odpowiada:
Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

Große Bleiche 60-62, 55116 Mainz
Osoba do kontaktu: dr Przemysław Łebzuch
E-Mail: p.lebzuch@opolskie.de
Tel.: (06131) 329 5737

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji podlega pod
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
UMWO, Piastowska 14, 45-082 Opole, Polska
Tel.: (+48) 077 54 16 510, 0 77 54 16 511, Fax: (+48) 077 54 16 512
E-mail: umwo@umwo.opole.pl
Internet: www.umwo.opole.pl

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, adres e-mail: umwo@opolskie.pl
2. Inspektor Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dostępny jest pod adresem e-mail: iod@opolskie.pl.
3. Podstawą upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Województwem Opolskim a kontrahentami, oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.
5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
7. Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy:
– wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę)
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
– ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
– kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
– wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.
12. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
14. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
16. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
17. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzula wyłączenia od odpowiedzialności
Organ odpowiedzialny za niniejszą stronę internetową nie ponosi odpowiedzialności za treści stron nie będące integralną częścią serwisu. Za treści stron, na które użytkownicy trafiają poprzez zamieszczone linki, odpowiedzialni są właściciele tych stron.

Klauzula o przetwarzaniu danych
Wysyłając nam ankiety, zapytania lub oferty współpracy użytkownik wyraża zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodę na umieszczenie przesłanych informacji w naszej bazie danych, przekazywanie ich firmom zainteresowanym współpracą i ewentualne umieszczenie ich w formie anonimowej na stronie serwisu.

Pliki cookie
Nasza strona używa tzw. plików cookie zwanych potocznie "ciasteczkami" (stosowane są pliki cookies sesyjne oraz stałe), celem usprawnienia działania tej strony www. Korzystając z naszej stony użytkownik zgadza się na używanie przez nas plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych, anonimowych informacji o użytkownikach tej strony. Użytkownik może odmówić zapisywania ciasteczek poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień swojej przeglądarki; jednak w takim przypadku użytkownik pozbawia się możliwości pełnego korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez nasz serwis. W każdej przeglądarce internetowej istnieje możliwość wykasowania zapisanych plików cookie. Dowiedz się np. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl, jak zmienić ustawienia uprawnień plików cookie w przeglądarce internetowej Chrome i jak je wyczyścić. Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Mozilla Firefox opisane jest tutaj: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy. Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki, która nie jest tu wymieniona, polecamy zapoznać się z działem pomocy Państwa przeglądarki, odwiedzić stronę dostawcy przeglądarki lub nawiązać z nim kontakt w celu uzyskania wiadomości o ochronie danych.

Wtyczki społecznościowe i komunikatory - interakcja z portalami społecznościowymi
W nasze strony wbudowane są wtyczki społecznościowe różnych internetowych portali społecznościowych oraz komunikatorów internetowych np. Facebook, Twitter, Google+, Whatsapp. Pozwalają one na umieszczenie zakładek na tych stronach na powyższych portalach i dzielenie się nimi z innymi członkami portali społecznościowych w Internecie. Wtyczki społecznościowe można rozpoznać przez logo widoczne na poszczególnych przyciskach.

Po wywołaniu strony naszej witryny internetowej zawierającej takie wtyczki społecznościowe, zostaje ustanowione bezpośrednie połączenie z serwerami portali społecznościowych. Jeśli są Państwo zalogowani w danym momencie do internetowego portalu społecznościowego lub w komunikatorze, informacja, że odwiedzają Państwo niniejszą stronę zostanie przesłana do tego portalu, gdzie zostanie ona przypisana do Państwa profilu i może być widoczna dla innych użytkowników danego portalu.

Podczas interakcji z wtyczką społecznościową, czyli np. podczas użycia na jednej z naszych stron funkcji „Lubię to” lub ”Udostępnij” na Facebooku, zawartość naszych stron będzie przypisana do Państwa profilu na internetowym portalu społecznościowym. Jeśli nie są Państwo członkiem internetowych portali społecznościowych lub są w danym momencie z nich wylogowali, wówczas portalom społecznościowym lub komunikatorom może być przekazywany Państwa adres IP.

Zapisywanie i przetwarzanie danych na portalach społecznościowych i w komunikatorach internetowych, do których są Państwo podłączeni, czas ich składowania oraz ich wykorzystywanie są określone wyłącznie przez tych dostawców. Szczegółowe informacje nt. używanych wtyczek społecznych i informacje o ochronie danych osobowych przez tych dostawców uzyskaj Państwo kontaktujc poniższych dostawców lub odwiedzając poniższe linki (proszę skopiować podany adres www https://... i odwiedzić w przeglądarce internetowej):

Facebook (adres: Facebook, Inc.,1601 South California AvenuePalo Alto, CA 94304, USA)
https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

Google Plus (adres: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Whatsapp (adres: WhatsApp Ireland Limited4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Twitter (adres: Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
https://twitter.com/en/privacy

Google Analytics
W celu dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”). Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej:
• typ / wersja przeglądarki,
• używany system operacyjny,
• adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
• nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
• godzina wysłania zapytania na serwer.
Informacje te są używane do analizy korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).
Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Państwa ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i instalację tego dodatku do przeglądarek. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl